PROTON THERAPY CENTER - Klinické studie

Klinické studie

2015 - Data prezentovaná na mezinárodní konferenci hadronové terapie PTCOG 2015:

Výsledky pětiletého sledování pacientů léčených s karcinomem prostaty ve vysokofrakcionačním režimu

Pětileté sledování erektilních funkcí, inkontinence a kvality života po protonové léčbě u pacientů do 60 let věku

Výsledky sedmiletého sledování pacientů 
s vysokorizikovým karcinomem prostaty léčených chemoterapií (Docetaxel) a protonovým ozařováním

Výsledky dlouhodobého sledování pacientů léčených s lokalizoavným karcinomem prostaty Vliv neoadjuvantní protonové a fotonové chemoradioterapie na po-operační výsledky u pacientů léčených s karcinomem jícnu

2014


Protonová léčba dětí - Modely léčby v USA

Mezinárodní protonový pediatrický registr: Multidisciplinární spolupráce amerických center

Protonová terapie má lepší výsledky v léčbě pokročilých nádorů hlavy a krku

Srovnání rizika sekundárních nádorů u IMRT, VMAT a protonové léčby mozkových nádorů dětského věku (studie Harward Medical School Boston)

Protonová terapie redukuje incidenci akutní hematologické a gastrointestinální toxicity spojené s kraniospinálním ozářením u dětských nádorů mozku

Nákladová efektivita protonové terapie v porovnání s fotonovou terapií v managementu dětského meduloblastomu

Porovnání technik protonové terapie na objem celého mozku jako součásti kraniospinální iradiace

Účinná a méně toxická možnost léčby nádorů hlavy a krku

Výsledky nové studie léčby 4000 pacientů s karcinomem prostaty

Výsledky tří studií po pěti letech v léčbě prostaty !

Protonová terapie úspěšně léčí karcinom jater Studie o využití protonové terapie v léčbě lymfomů

2013

Protonová léčba jako nejbezpečnější metoda léčby dětských onkologických pacientů

Pozdní nežádoucí účinky léčby onkologických onemocnění u dětí


Výsledky protonové terapie u pacientů s karcinomem prostaty

Výsledky protonové terapie u pacientů s nádory plic

Protonová léčba snižuje toxicitu v léčbě nádorů hlavy a krku

Říjen 2012

Téměř třetinový nárůst počtu dětských onkologických pacientů léčených protonovou terapii v USA

Listopad 2012

Nové výsledky u protonové léčby karcinomu prostaty (ASTRO)

3D prsní mamograf přináší kvalitnější zobrazení a menší zátež pro pacientky

 

 
Váš e-mail*:

* položku je nutno vyplnit